c̓íiln

Be a circle, be round. ic̓íilɨn álxayx ‘it’s become a full moon’; ana kú ic̓íilxa álxayx ‘when the moon is full’; ana kú álxayx čɨ́nči ic̓íilta ku kúuk pinátamasklikɨnx̣a tiičám wawáx̣ɨmyaw ku ƛ̓áax̣ʷ tún pináwšuwanx̣a tkʷátat ‘when the moon will be full—with this one—then the earth turns itself over to spring and every food gets itself ready’. [NP /c̓íln/ ‘be a circle, be bent, coiled, guess right in stick-game’; /c̓ílil/ ‘curl up’.]