c̓múyaaš

South. paˀaníx̣a nɨnɨ́k c̓múyaašpa tanánma ‘the Indians in the south pick pine nuts’; c̓múyaaškan ‘toward the south’. [WS c̓míyaas; NE luˀúx̣; NP /luˀuq̓íckn̓ikeey/.]