ítɨmnayč

Kneel, kneel down. Also ɨ́mtɨmnayč. ítɨmnayča ‘he knelt down’; ítɨmnaytša ‘he is kneeling down’; ítɨmnayčiiki pawáašata ‘they will dance on their knees’ (they did that on New Years); táwˀitɨmnayč ‘kneel at night’. [NP /hítm̓lik/.]