iyúˀyun

Move around, shake, keep shaking. iyúˀyuša ‘he’s moving around’; paˀyúˀyuša ‘they’re moving around’; iyúˀyušaaš ‘I am shaking’; kʷáalisim iyúˀyuša ‘he is always shaking’; čáˀyuˀyun ‘grab and shake’; wáˀyuˀyun ‘shake up’; iyúˀyut ‘ shaking’. See also x̣ɨ́pɨpɨpn. [NP /lk̓úplk̓upn/.]