mɨ́x̣

Paternal uncle. Bound. mɨ́x̣a ‘uncle!’; namɨ́xas ‘my uncle’; ɨmɨ́x̣ ‘your uncle’; pímx̣ ‘(his/her) uncle’; namɨx̣asanmí áwa ‘it’s my paternal uncle’s’; namɨ́xasintaš wiyánawiya ‘I arrived with my uncle’; inákwinana pímx̣pa ‘she saw her paternal uncle’; pímx̣pa isík̓ʷatana ‘he went to show his uncle’. [NP /mq/.]