p̓íp̓i

Intestines. p̓ip̓inmí wátisas ‘intestine rope’. [NE q̓úy; NP /mymy/; cf. /q̓ʷ´yn/ ‘have diarrhea’; “compare Moses-Columbia p̓íˀp̓iˀ ‘guts, intestines'” Beavert & Hargus (2009); cf. also S p̓ín ‘drain, ooze, drain out’.]