q̓ɨ́x̣n

Tear. iq̓ɨ́x̣na ‘it tore’; wiláq̓x̣ ‘blow cold wind’; tamáq̓x̣q̓x̣n ‘smash’; táwq̓x̣ ‘put a collar around the neck’; tunápq̓x̣ ‘crack by stepping on’; wiláq̓x̣ ‘blow cold wind’; q̓ɨ́x̣ni ‘torn’; q̓ɨx̣lí ‘tule mat’; q̓ɨ́x̣nu ‘sharp-tailed grouse’. Ablaut: q̓áax̣ ‘clearing in forest’.