q̓šɨ́š

Tight fisted. q̓šɨ́š áwɨnpɨnk ‘hold it tight!’; q̓šɨ́šn ‘be stiff, hard’; q̓šɨ́šn ‘clench, hold on to’; q̓šɨ́šwi ‘hang on to the deceased’; q̓šɨšlí ‘early blueberry’.