q̓šɨ́šn

Be stiff, hard. iq̓šɨ́šna łq̓ám ‘the moccasins got stiff’. Ablaut: q̓šáaš ‘stiff, hard’. [Cf. NP /k̓ssn/ ‘have frostbite’; /q̓ssn/ ‘harden from drying, become stiff’.]