wɨšá-

With a paddle, rowing. wɨšápni ‘shove off (in canoe or raft)’; wɨšáp̓ik ‘wring, twist, wring out’; wɨšanínn ‘paddle here and there’; wɨšátk̓ʷk ‘drive, steer’; wɨšáwayč ‘row across’; wɨsak̓páwas ‘bolt’. [NP /wse-/.]