wɨ́šx̣

Be still, immobile, stationary. iwɨ́šx̣ša ‘he is not moving’; ku pawíwšx̣ša ‘and they each are stopping’; tx̣áwšx̣n ~ x̣áwšx̣n ~ qáwšx̣ ‘stop, quit’; wáwšx̣ ‘finish a project’; wáawšx̣ ‘stop’; wɨ́šx̣i ‘stationary, not moving’. Ablaut: wɨsíix ‘still, quiet’. [Cf. perhaps NP /wsq-/ ‘with legs spread’.]