x̣ʷnáx̣ʷnann

Gallop around, gallop here and there. yikɨ́t ix̣ʷnáx̣ʷnanša k̓úsi k̓aláx̣pa ‘a wild horse is galloping to and fro inside the corral’.