yáx̣ta

Pour, spill. páču yáx̣tak ‘pour out half!’; páču yáx̣tayim ‘pour half for me!’; iyáx̣tayišaaš čúuš ‘she is pouring my water’; iyáx̣taša sayáykʷ tkʷsáyyaw ‘he is pouring sand into the pot’; iyáx̣taša čúuš tkʷsáyyaw ‘he is pouring water into the pot’; yáx̣tayim mɨ́laa ‘pour me a little bit!’; kkɨ́m yáx̣tayim ‘fill my cup!’; qáax̣ta ‘spill’ (vi.); yáx̣tamawn ‘pour too much, spill to excess’. [NP /yax̣sa/; /yeq̓ik/.]