ƛqʷɨ́tn

Catch, grab. łmáma iƛqʷɨ́tša x̣ax̣áykʷ walúukšpa ‘the old lady is grabbing the ante in the card game’. [K ƛ̓qʷɨ́tn (Jacobs 1931:149); NE łx̣ʷɨ́tn ‘hold in the hand’ (Jacobs 1931:106, 151).]