ɨ́nˀnn

Tell repeatedly. áwɨnˀnšaaš ‘I keep telling them (and they don’t listen)’; ɨ́nˀɨnayiyaaš q̓ʷšɨ́m miyánaš ‘he kept telling my bad child’; ɨ́nˀnni ‘told repeatedly’.