át̓ɨlp

Craze. át̓ɨlpša ‘he is going insane’; páˀat̓ɨlpša šúkʷatin ‘the spirit is crazing him’; páˀat̓ɨlpša łč̓ač̓anmíyin šúkʷatin ‘the spirit of the ghost is crazing him’; pášapaˀat̓ɨlpša ƛ̓iyawiinmíyin ‘that of the dead is causing him to be crazy’; apam kʷɨ́nki išapáˀat̓ɨlpɨnx̣a ‘with that which it makes you crazy’; pašapáˀat̓ɨlpša ‘they are making (them) crazy (with drugs)’. [NP /ˀét̓lp/.]