čɨ́nči

With this, about this. Instrumental case. Also čɨ́nki. kuš k̓ʷáy áw kʷɨ́ł ínč̓a qátɨmnanax̣ɨnkikš čɨ́nči wánaki ‘and that much now I also have narrated about this river’; čɨ́nčiš sɨ́nwita tiičámki ‘I shall speak about this land’. [NP kínki /k´nki/.]