čɨ́ni

From this, from here, on this side. Ablative case. iwačá tiičám čɨ́ni ‘it was land from here’; apam kú čɨ́ni wínata ‘when you go from here’; Spilyáyin čáw hátina páwx̣ina čɨ́ni ‘Coyote didn’t throw any Donnell’s desert parsley on this side (on the Oregon side of the River)’. [N čɨ́nik; NP kínix /k´nik/.]