čɨnmíin

Of this. Genitive case. ku iwá náaptit ku mɨ́taat łk̓ʷí čɨnmí alx̣ayx̣mí ‘and it is the twenty third day of this month’; k̓ʷáy áwa útpas čɨnmíin tiičammí ‘that (snow) is this earth’s blanket’; čná x̣áyx̣pa ana kú iwá pačwáywinaq̓it ku iwá náaptit ku mɨ́taat łk̓ʷí čɨnmí alxayxmí ‘on this morning when it is Monday and it is the 23rd day of this month’. [NP kínm /k´nm/.]