č̓ɨ́ln

Envy, wish bad luck on; be proud (with reflexive). patáč̓ɨlna kʷaaná ‘they envied that one’; čáwnam áč̓ɨlta pč̓ímaaman ‘you shouldn’t envy the rich’; pináč̓lšaaš iwáywiški ‘I’m proud of my necklace’ (Millstein 1990b.); pináč̓lšaaš miyánašna ‘I’m proud of my child’ (Millstein 1990b.); čč̓ɨ́ln ‘make noise, interrupt’. [NP /k̓ésn/.]