c̓ɨ́x̣n

Defecate. míimi ic̓ɨ́x̣na ‘he already defecated’; ic̓ɨ́x̣c̓ɨx̣ɨn ‘he’s got diarrhea’; táwc̓ɨx̣n ‘have diarrhea’; tkʷápc̓ɨx̣ ‘”goose”‘; ílac̓ɨx̣ ‘fry’. A semantic extension of č̓ɨ́x̣n ‘be cut, cracked, split’. See also púˀn. [NP /c̓´yn/; /wicx̣-/ ‘pertaining to defecation’; cf. also S ƛ̓ɨ́kn & NP /c̓´kn/ ‘be cut, split’.]