c̓íil

Round, circular, circle, sphere. c̓íil iwačá áwšnitš ‘the mat was round’; c̓íil iwá álxayx ‘it is a full moon’; k̓usinmí aníyi c̓íil ‘horsehair head rosette’; šɨšaašmí aníyi c̓íil ‘porcupine head rosette’; c̓íil álxayx ‘full moon’; k̓piititpamá c̓íil ‘basketball hoop’. [N c̓íilɨl; NP /cilpcílp/ ‘circle’; cf. NP /c̓íln/ ‘be bent, coiled’; /c̓ílil/ ‘curl up’.]