c̓úxc̓uxn

Suck, sip. c̓ína ic̓úxc̓uxsa ‘he is sucking on a candy’; ic̓úxc̓uxša čúušna ‘he is sipping the water’; túnam c̓úxc̓uxša ‘what are you sucking on?’. [NP /c̓óqc̓oqn/ ‘suck’; NP /súpn/ ‘sip’.]