ítq̓ax̣

Tear down (building, fence). ku ƛ̓áax̣ʷ níitna kʷaaná ƛ̓áax̣ʷ šuyápuwin páˀitq̓ax̣a ‘and the whiteman completely tore down that house’.