kʷɨnmíin

Of that. Genitive case. ku kʷɨnmíin pašx̣ɨ́ƛ̓kɨnx̣ana ‘and of that they would make cuts’; ku kʷɨnmíin áwača aníyi waláč̓witš ‘and his belt was made of that’; ku kʷnmí áwača aníyi waláč̓witš ‘and his belt was made of that’; ku kʷnmíin pašx̣ɨ́ƛ̓kɨnx̣ana ‘and of that [hide] they would cut [strips]’. [NW kʷɨnmínk; NP koním /kʷn-´m/.]