kʷáy

In that direction, that way. wínak kʷáy ‘go that way!’; kʷáyš kʷɨ́ł wánaq̓i ‘I have finished that much in that direction’; ana kʷáy yáamašin pátx̣taymata ‘the way that the deer will trade with him’.