mɨ́laam

How many times? a few times. mɨ́laamnam kʷíya ‘how many times did you do it?’; mɨ́laamnam súsusana skúulpa ‘how many times were you calling at school?’. [NP /m´laham/.]