mɨ́łkin

With how much? mɨ́łkin iwá čí ‘how much does this cost?’; mɨ́łkinmaš wá waníči tiičám ‘how much is your land priced?’; mɨ́łkinmaš wá imíin tiičám waníči ‘how much is your land priced?’.