p̓ɨ́lki

Inside out. p̓ɨ́lki iwá p̓íp̓i ‘the intestine is inside out (when cleaned)’; p̓ɨ́lki táatpas ‘inside out shirt’. [Y p̓ɨ́lk; NP /k´pkinx̣way/, /nx̣sápkinx̣way/ ‘the wrong way, up side down, inside out’.]