qɨwíił

Open, clear. qɨwíił iwá ɨščɨ́t ‘the path is clear’; ača kú áwa pɨnmíin qɨwíił aníyi wínat ‘because his going was made open’; áw pawáašax̣ana pɨnmikíin ku qɨwíił iwačá ‘they would now dance for him and the path was open’. [Possibly related sound symbolically to qamíł ‘canyon’; q̓mɨ́ł ‘cliff’; q̓míił ‘crevice’; x̣ɨwúš ‘brook, ravine, canyon’.]