q̓áap

Tight, taut. q̓áap iwá wác̓aaki ‘it’s closed tight’; q̓áap ákuk ‘put it away good!’; q̓áap áničɨnk ‘put it away tight!’; q̓áap áwa táatpas ‘her dress is tight’. [Y łqqúu; łqúu; NP /q̓ppq̓´pp/.]