qaˀánn

Respect, treat respectfully. áqaˀantanam xʷsaatúmaaman ku łmamatúmaaman ‘you should respect the old men and the old ladies’; áqaˀank ‘respect them!’; pináqaˀantanam ‘you should respect yourself’ (and thus refrain from destructive behavior); pápaqaˀantapam ‘you should respect one another’; iqaˀánnayišaaš pšɨ́t ‘he’s being respectful to my father’; qaˀánwit ‘sobriety’. [NP /qaˀánn/.]