qáayx̣

Bright. qáayx̣ iwá łk̓ʷí ‘it is a clear day’; qáayx̣ iláqayx̣iša álxayx ‘the moon is shining bright’; qáayx̣ iq̓ínuša ‘he sees clearly’; itamáynačɨnx̣ana áčašpa ku qáayk iqáq̓inunx̣ana ‘he would put (buttercups) in his eyes and suddenly he would see light’; qáayx̣ álxayx ‘bright moon’; láqayx̣i ‘shine’. Related sound symbolically to kiik ‘be clean’ (bound); kyáak ‘clean’; x̣áyx̣n ‘dawn’. [NP /haykáa(t)/; cf. NP /k´yk/ ‘be clean’ (bound); /kykk´yk/ ‘clean, chaste’; /x̣yx̣´yx̣/ ‘white’.]