qúyx̣

White. Animate. qúyx̣ iwyánawi ‘a white man has arrived’; ku kúuk ánč̓a páwiyanawiyawana qúyx̣in ku pášapniya máanpam áw tmíyuna ‘and the whiteman came to them again and asked them, “how did you decide?”‘; qúyx̣ k̓úsi ‘white horse’; qúyx̣ miimánu ‘snowy owl (Bubo scandiacus)’; lakáayama qúyx̣quyx̣ ‘white Mice’ (Jacobs 1937:31.17.1, 2, pg. 74). Also qaˀáwqaˀaw.