sx̣x̣náwa

Be angry at. isx̣x̣náwašaaš ‘he is angry at me’; isx̣x̣náwana paanáy ‘he got angry at him’; isx̣x̣náwaša tílaaki ‘he is getting angry at his wife’; isx̣x̣náwayiyaaš ɨsx̣ɨ́p ‘he is angry at his (someone else’s) younger brother’. [NE čláknuun; NW sx̣x̣núun; NP /x̣ic̓emnúu/.]