=tx̣a

Maybe. áwnaš tx̣á wɨtɨ́wanpta łwáyki ‘now maybe I shall sing in a low tone while doing it’ (Jacobs 1929:184:5–6); áwtx̣a iwáta lɨ́x̣stya łk̓ʷí ‘now there will be but a single day’ (Jacobs 1937:1.3.3, pg. 1); míšnamtx̣ata kú wáanaynačtux̣šamš ‘how might you then be running back inside?’.