x̣ʷlúun

Drink lying prone. ix̣ʷlúuša waanáyttpa ‘he is drinking from spring’; ix̣ʷlúuša čúušpa ‘he put his face in the water’; sapáx̣ʷluus ‘fishing scaffold’. [WS x̣ʷláa; NW x̣ʷlíin; NP /qukluu/.]