yikɨ́t

Wild. itamáštkɨnx̣ana yikɨ́tna k̓úsina ‘he would rope a wild horse’; yikɨ́t iwá ‘he is wild’; yikɨ́t k̓úsi ‘wild horse’; yikɨ́t suspán ‘wild strawberries’. [NP /sy̓áw̓aw/.]