Run

nákwayx̣ti ‘run carrying, run with’; pawilawíix̣n ‘compete in a race’; qúwayx̣ti ‘run with a pack on the back’; šapáwayx̣ti ’cause to run, drive a car’; wáaˀalakʷ ‘leave behind (as in a race), run away from’; waanánp̓a ‘run into, bump into running’; wáaničaša ‘run over, jump on’; wáapt̓a ‘run into’; wáawayč ‘run across’; wilawíix̣n ‘race, run in a race’; wiyánakwayx̣ti ‘pick up and run’.