ɨ́m

Mouth. iqčákna ɨ́m ‘he closed his mouth’; ičánpa ɨ́mki ‘he bit it with his mouth’; č̓ɨ́mni áwa ɨ́m ‘he’s got a sharp mouth (is quarrelsome)’; pankáštkayix̣ana k̓úsina ɨ́mpa ‘they used to tie it in the horse’s mouth’; ɨ́mttun ‘one who is always talking’; ɨmačáywi ‘talk bad, gossip’; ɨ́mča- ‘with the teeth or mouth’. [NP /hm̓/.]