áč̓ay

Magpie, Pica pica. tún panáwa áč̓ayma níix̣ pasápilɨmša áswanna náx̣tityaw ‘what are the magpies saying? they’re mocking the boy good for crying’. [NE áč̓ak; NW & WS áyˀay; P éč̓ek; NP /ˀek̓ek/.]