ánč̓a

Again. ku ánč̓a iwínana ‘and again he went’; kunam čáw mún ánč̓a áq̓inuta ‘and you will never see him again’; ánč̓a máan ‘in another direction’; ánč̓a náx̣š ‘another’; ánč̓a náx̣š łk̓ʷí ‘another day’; ánč̓ax̣i ‘again’; anč̓ax̣iˀánč̓ax̣i ‘from time to time’. [NW ánač̓a (Jacobs 1929: 184:8; 228:3; 230:16; 236:16; 237:11; 239:10; etc.); NP /hének̓e/; from *hének ‘back’ plus k̓e ‘also, too’.]