aq̓úwit

Cough. itáqawqišaaš aq̓úwitnɨm ‘the cough is making me sick’; ipayúwiša aq̓úwitki ‘he’s sick with a cough’; aq̓úwitpax̣i ‘in the same way when coughing’. [NE tanúx̣it; Y q̓uq̓úwit; NP ˀox̣oˀóx̣a /ˀox̣oˀóx̣ant/.]