awíix

Thin (such as paper or cloth), sheer. awíix iwá tímaš ‘the paper is thin’; awíix iwá síil ‘the material is thin’. Opposite of t̓anú. [NP hawáq̓is /hawq̓is/.]