áwx̣a-

Standing. Distributive. áwx̣anax̣ʷaami ‘rise up and leave’; áwx̣anayč ‘stand, stand up (plural subject)’; áwx̣aninn ‘stand around (plural subject)’; áwx̣atun ‘stand around (plural)’; awx̣ap̓náy ‘heel’. [NP /húx̣en/ ‘stand’ (plural); perhaps related to wɨx̣á ‘foot’.]