c̓x̣úuy

Tepee tripod, tepee. iwáquukša c̓x̣úuy ‘he is staking down his tepee’; pátukɨnk c̓x̣úuy ‘set up the tepee!’; ptukí púu c̓x̣úuy ‘the tepees are set up’; wáquuki c̓x̣úuy ‘staked-down tepee’. [Y c̓xʷíi; NP /walím̓niit/; cf. NP cóqoy /cqʷy/ ‘tepee top, smoke hole’.]