c̓x̣uuylí

Tepee. iwáwquka c̓x̣uuylína ‘he pegged the tepee down’; inkáštka c̓x̣uylína ‘he tied the tepee onto the pole’; ičáwaax̣aapa c̓x̣uuylína ‘he lined the tepee’. [Y c̓xʷiilí.]