čak̓ʷɨlkáł

Unchewed, without chewing. nɨ́mɨntyaš núq̓ʷkɨn ana kúuš núq̓ʷkɨn núsux ana kúus čak̓ʷɨlkáł ‘I have swallowed it as if I have swallowed the salmon without chewing’.