čx̣áwi

Be fat, gain weight. áw ičx̣áwiša ‘now he is getting fat’; x̣lák tkʷátak kunam páyš čx̣áwita ‘eat a lot and you might get fat’. [N čx̣íi; Y čx̣íin; NP /tsqaˀawi/.]