łáakap

Tiresome, bothersome, irksome, fatiguing, boring; tired, fatigued, worn out. łáakap iwá kútkut ‘the work is tiring’; aw kú łáakap iwɨ́šayča ‘then he got tired out’; łáakapnam wá ‘you’re being a pest’.